نوروز مبارک!


بهار، هستي پنهان درون آيينه ست

بهار، تازگي عشق هاي ديرينه ست

بخوان كه در غزلت ، يك بهار سبزينه است

سال خوبی را همراه با سلامتی و آرامش برای شما آرزومندیم.