کانسپت ها و مفاهیم شکل دهنده مجموعه ما، طی دهها سال تداوم فعالیت حرفه ای شکل گرفته اند.
پروژه های ما در روند همکاری تیمی و با به اشتراک گذاشتن دیدگاه های متخصصین مختلف شکل می گیرند.
جلسه هماهنگی تیم ها؛ بررسی و طراحی جزییات اجرایی.
رویکرد تیمی (Synergistic) ؛ همکاری و به اشتراک گذاشتن ایده های مختلف به منظور دستیابی به کیفیتی مطلوبتر.
جلسه بررسی و هم فکری پروژه هتل بومسی.
در NA Architects فضا محصول همکاری نزدیک تیم طراحی و اجرا و به اشتراک گذاشتن دیدگاه های متنوع است.
ایده های خلاقانه طراحی، صنعتگری(craftsmanship) و دیدگاه های کارفرما از عناصر اصلی در روند تکامل پروژه های ما هستند.

فلسفه ما

در‭ ‬NA Architects‭ ‬مجموعه‭ ‬ای ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬ها‭ ‬تفكرات‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬شكل‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬ارزش‭ ‬هايی ‬همچون‭ ‬شفافيت‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬های ‬انسانی ‬كه‭ ‬رويكرد‭ ‬ما‭ ار ‬در‭ ‬طراحی ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬هدايت‭ ‬می ‬كند‭ .‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬نقش‭ ‬فرهنگی ‬طراحی ‬و‭ ‬ساخت،‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی ‬ما‭ ‬بهبود‭ ‬كيفيت‭ ‬زيست‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬ارتقا‭ ‬فرهنگی ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬فضای ‬مصنوع‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬NA Architects طراحی ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬روندی ‬تکاملی ‬(evolutionary process) متشكل‭ ‬از‭ ‬كار‭ ‬تیمی،‭ ‬مطالعات‭ ‬چندوجهی،‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬پارامترهای ‬اقتصادی ‬و‭ ‬نيز‭ ‬همکاری ‬منسجم‭ ‬با‭ ‬كارفرما‭ ‬است‭ .‬معماری ‬در‭ ‬روندی ‬منسجم،‭ ‬محصول‭ ‬ايده‭ ‬های ‬خلاقانه‭ ‬و‭ ‬تجربيات‭ ‬ما‭ ‬هستند؛‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬بخش‭ ‬های ‬مختلف‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬مقياس‭ ‬های ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬جزييات‭ ‬در‭ ‬هماهنگی ‬با‭ ‬‮”كليات‮”‬‭ ‬طراحی ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬می ‬شوند‭. ‬

سعی ‬ما‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬رويكردی ‬مينيماليستی،‭ ‬بهينه‭ ‬ترين‭ ‬شيوه‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬طراحی ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬دنبال‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارايه‭ ‬بهترين‭ ‬كيفيت،‭ ‬كمترين‭ ‬تاثيرات‭ ‬منفی ‬زيست‭ ‬محيطی ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬باقی ‬بگذاريم‭. ‬