کمد اتاق مستر
کمد اتاق مستر
حمام اتاق مستر
سرویس بهداشتی مشترک
سرویس بهداشتی مهمان
در روند بازسازی؛ فضای نشیمن
پس از بازسازی؛ فضای نشیمن
پیش از بازسازی؛ اتاق خواب مستر
در روند بازسازی؛ اتاق خواب مستر
پس از بازسازی؛ اتاق خواب مستر
پیش از بازسازی؛ آشپزخانه
پس از بازسازی؛ آشپزخانه
پیش از بازسازی؛ سرویس بهداشتی مستر
پس از بازسازی؛ سرویس بهداشتی مستر
پیش از بازسازی؛ سرویس بهداشتی
پس از بازسازی؛ سرویس بهداشتی مشترک
پس از بازسازی؛ سرویس بهداشتی مشترک
پروژه بازسازی زعفرانیه

پروژه بازسازی زعفرانیه